Δωρεάν Μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 39€ (Αφορά αποστολές μέχρι 2kg, περισσότερα εδώ)

Αρχική / Άνδρας / ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ / Προφυλακτικά / Durex Jeans Προφυλακτικά 3τμχ

Durex Jeans Προφυλακτικά 3τμχ

Τιμή
1,82 €
2,28 € -20%
Άμεσα διαθέσιμο
Παράδοση σε 1-3 ημέρες

+ΊϋίΆΪώΆ_ΪύΪά, άΌώΎΏώ_Ϊ-ά, ΫΏί±Ύ__ άΏ_ ΪΎ 1929 _±Ύ_ΫΈάΆΪώΆ- άΏ_ Έ-ΪίΌ Ήί ΏώΎ ί²ΆΎΈύ ί_ά±ΉΎή_ +ΏάΈ_ ΈώΏάΊΪώΆ_ _ώΈώΆ_Ίύ_ιι

_ά Ώ±Ύ_ΫΈάΆΪώΆ- Durex Jeans _Ύ±ώΎ²ΊΪάώ άΆ_Ήά ΏώΎ ί²ΆΎΈά Άάώ _Ώ__ Ϊά άήάΏύΉ_Ίά _ά_ ΪόώΊ, Ώ±Ύ___±ΎΫΊ -Ίί_ύ Άάώ ίΫ_ά±-_Ϊύ_ύ. _±Ύ___±ΎΊΪ-_ _ά_ _Έύ ΪύΊ άΌώ_Ώώ_Ϊύ Ώ±Ύ_Ϊά_-ά ΏΎΫ Ώί±ώΉ_ΊίΪί άΏ_ ΪύΊ Durex, Ήί ΆάΪ-ΈΈύΈΎ ___Ήά, άΫΪ- Ϊά Ώ±Ύ_ΫΈάΆΪώΆ- __ΎΫΊ Ώ±Ύ-ΈώΏάΊϋί- Ήί ΈώΏάΊΪώΆ_ _ώΈώΆ_Ίύ_ ήώά ΏώΎ ΉίΪάΌ_Ίώά Άάώ άώ_ϋύ_ώάΆ_ ίΉΏίώ±-ά.

LΫΉύϋί-Ϊί _Ϊώ ΆάΉ-ά Ή_ϋΎϊΎ_ άΊΪώ_²ΈΈύ°ύ_ ϊίΊ Ώ±Ύ___±ίώ 100% Ώ±Ύ_Ϊά_-ά _ΊάΊΪώ Ϊύ_ ίήΆΫΉΎ_²Ίύ_, ΪΎΫ ώΎ² HIV _ -ΈΈ_Ί _ίΌΎΫάΈώΆ- ΉίΪάϊώϊ_ΉίΊ_Ί ά_ϋίΊίώ¦Ί. ¦άΈ_ ί-Ίάώ Ίά ί-_Ϊί ίΊύΉί±_Ή_ΊΎώ, ήώ' άΫΪ_ ϊώάέ-_Ϊί Ϊώ_ ΏΈύ±Ύ_Ύ±-ί_ ΏΎΫ ί__ΆΈί-ΎΊΪάώ, ίώϊώΆ- άΊ _±ύ_ώΉΎΏΎώί-Ϊί Ώ±Ύ_ΫΈάΆΪώΆ- ήώά Ώ±_ΆΪώΆ_ _ _ΪΎΉάΪώΆ_ _ίΌ.ι

ι¦+_+_¦+_+_¦+=+ +-+ __++¦+_-¦+ ¦+T_ _++
_±Ύ_ΫΈάΆΪώΆ- άΏ_ Έ-ΪίΌ Ήί ΆΈά_ώΆ_ ΈώΏάΊΪώΆ_ _ώΈώΆ_Ίύ_ι
+²ΆΎΈύ ί_ά±ΉΎή_ Easy-on, _Ώί±ΉάΪΎϊ__Ύ_ ΆάΪ-ΈύΌύ (_ί ___Ήά ϋύΈ__)
¦ίή-Έύ ϊώ-ΉίΪ±Ύ_ Large (oΊΎΉά_ΪώΆ_ ΏΈ-ΪΎ_: 56mm)
_Ύώ_ΪύΪά Durex: 100% ύΈίΆΪ±ΎΊώΆ- ίΈίήΉ_Ίά Ήί 5 ίΏώΏΈ_ΎΊ ίΈ_ή_ΎΫ_ ΏΎώ_ΪύΪά_ ΏΎΫ ϊώίΌ-ήΎΊΪάώ _ί Ά-ϋί Ώά±Ϊ-ϊά. +Ώ-_ύ_ ί-Ίάώ ϊί±ΉάΪΎΈΎήώΆ- ίΈίήΉ_Ίά.

Σας προτείνουμε

Μάθετε πρώτοι για τις προσφορές μας

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας
Ο λογαριασμός σας